10 lösningar på osäkerhet i Nigeria: nummer 7 kommer att överraska dig

Foto av författaren
Skrivet av Soliu

 

Sprid så fler får veta :)

Osäkerhet i Nigeria är en komplex fråga som påverkar landet på flera nivåer. Den omfattar ett brett spektrum av problem, inklusive etniska och religiösa konflikter, uppror, bandit, kidnappning och andra former av våldsbrott.

Nigerias nivå av osäkerhet ökar dramatiskt varje dag. Den nigerianska regeringen har nyligen mött betydande svårigheter på grund av osäkerhet och terrorism. 

Säkerheten för människor och deras ägodelar är fortfarande avgörande för den socioekonomiska tillväxten i ett givet samhälle. För att göra detta måste regeringen på lämpligt sätt säkerställa säkerheten i samhället.

Det är oroande att se hur snabbt oskyldiga liv slösas bort. Dessutom lider boende av känslomässiga och psykisk stress dagligen på grund av förlusten av nära och kära på grund av otrygghet. 

Den här artikeln kommer att gå igenom 10 lösningar på osäkerhet i Nigeria.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

Lösningar på osäkerhet i Nigeria

Orsaker till osäkerhet i Nigeria

Nigeria fortsätter att vara ett utvecklingsland som försöker hitta sina fötter bland sina problem. Det är dock på grund av det ihållande upproret och osäkerheten som fungerar som ett block för dess utveckling. Nedan är några av orsakerna till otrygghet i Nigeria:

1. Fattigdom och arbetslöshet

Det är känt att arbetslöshet bidrar till fattigdom, och extrem fattigdom föder brott som föder instabilitet.

Den officiella arbetslösheten för unga i landet är 10 procent. Den höga arbetslösheten i Nigeria är överväldigande för ungdomar.

Varje år producerar universiteten många utexaminerade som tyvärr dumpas ut på arbetsmarknaden utan hopp om anställning. Och många har begått brott till följd av detta. 

På grund av den höga arbetslösheten i Nigeria dras nu unga människor till våldsbrott.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

Andra har fallit offer för terrorister och har snabbt blivit radikaliserade. Tidigare regeringar har inte vidtagit åtgärder för att sänka arbetslösheten och fattigdomen, vilket bidrar till Nigerias osäkerhet.

2. Dålig styrning

Tyvärr är korruption på de högsta nivåerna i ledarskapsstrukturen snarare än brist på finansiering skyldig till Nigerias brist på grundläggande bekvämligheter.

Dessutom visar den ökande osäkerheten Nigerias svaga och ineffektiva regeringssystem. 

Detta beror också på regeringens oförmåga att leverera offentliga tjänster. Dessutom har regeringens oförmåga att tillgodose majoritetens grundläggande krav frustrerat många människor.

För detta ändamål har dåligt ledarskap förknippats med Nigerias grundorsaker till osäkerhet.

3. Dåligt säkerhetssystem

Otillräcklig statlig säkerhetsinfrastruktur är ansvarig för det svaga säkerhetssystemet. Som ett resultat är den erfarenhet och de verktyg som krävs för att hantera problem otillgängliga för säkerhetstjänstemän.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

Dessutom har säkerhetstjänstemän otillräcklig lön, otillräcklig utbildning och dåliga arbetsförhållanden. 

Den nödvändiga kompetensen saknas därför för att hantera aktuella säkerhetsproblem. Nigeria är hårt underpoliserat. Det är därför polisen inte kan hantera säkerhets- och brottsfrågor effektivt.

4. Dåligt rättssystem

En av faktorerna som bidrar till Nigerias osäkerhet är det svaga rättssystemet. I Nigeria har många brottslingar mutat rättstjänstemän för att köpa deras frihet. Som ett resultat har rättssystemet övergett sina medborgare och låtit alla fasor inträffa.

5. Korruption

Utan tvekan beror Nigerias nuvarande tillstånd av osäkerhet på regeringens misslyckande, vilket kan kopplas till genomgripande korruption. Alla nivåer av offentliga ämbeten är korrupta, vilket har lett till betydande instabilitet i vår nation. 

Korruption hindrar nationen från att erbjuda sina medborgare tjänster av hög kvalitet och arbetstillfällen. Unga människor har svårt att hitta jobb på grund av bristande arbetstillfällen. 

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

6. Svag gränsförvaltning

Nivån av osäkerhet i Nigeria kan tillskrivas nationens skakiga gränser. Den dåliga gränsförvaltningen har gjort det möjligt för människor att röra sig oregistrerat. Dessutom sker ett okontrollerat intåg av handeldvapen och lätta vapen i nationen. 

Inträngandet av dessa vapen har uppmuntrat uppror och kriminalitet där. Burkina Faso, Mali och Niger delar alla en gräns med Nigeria. De invandring och tullmyndigheterna i Nigeria gör ett uselt jobb med att skydda dessa gränser. 

Dessa gränsers sårbarhet har gjort det mer sannolikt att terroristaktivitet skulle spridas över hela Nigeria.

7. Etniska grupper och religiösa skillnader

Politiska och religiösa ledare över hela landet utnyttjar ibland etniska känslor för sina ändamål. Detta resulterar alltså i att man sår oenighet och hat mellan olika etniska grupper och religioner. 

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

Dessutom har tillgången på grundläggande infrastruktur och etniska skillnader varit stora säkerhetsproblem för Nigeria. Dessa frågor har också marginaliserat vissa regioner i landet.

Lösningar på osäkerhet i Nigeria

Utsikterna till otrygghet i Nigeria sätter människors liv och egendom i fara och hindrar affärsverksamheten. Det avskräcker också inhemska och utländska investerare, vilket hämmar en nations sociala och ekonomiska utveckling. 

Så låt oss gå igenom några hållbara lösningar för att stävja den alarmerande graden av osäkerhet. Dom är:

1. Stärkt gränsskydd

Den federala regeringen måste ta itu med det omedelbara problemet med gränsporositet. Regeringen bör anställa, utbilda och skicka effektiva tull- och immigrationsanställda. Regeringen måste köpa mer effektiv säkerhetsteknik för att förbättra gränssäkerheten.

Den federala regeringen bör också öka antalet soldater på gränspatrullen. Gränsvakter som säkrar gränsen måste ha tillräcklig tillgång till de resurser som tillhandahålls.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

2. Förbättra polisens och säkerhetsstyrkornas status

Att stärka polisens och säkerhetsstyrkornas engagemang är ett annat sätt att bekämpa otryggheten i Nigeria. Därför är det avgörande att finansiera polisutbildning och utrusta dem med nödvändiga verktyg för att utföra sina jobb väl. 

De ska få ordentligt betalt och ha tillgång till kvalitetsvapen. Dessutom finns det ett behov av att modernisera säkerhetsorganisationer. Det kan regeringen göra genom tillräcklig utbildning och ett fokusskifte.

3. God förvaltning

En bra administration kan lösa Nigerias osäkerhetsproblem. Det är viktigt att ha en ansvarsfull regering som svarar folket. Varje korrupt person måste straffas i enlighet därmed.

Med detta kommer alla att ha lika rättigheter, och det blir mer ärlighet och transparens.

Det finns ett behov av att genomföra ekonomisk politik och mänskliga utvecklingsprogram. Sådana skulle fungera som drivkraften bakom god förvaltning.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

Effektivitet, framsynthet, transparens, tillförlitlighet och trovärdigt politiskt ledarskap skulle således vara en funktion av effektivitet, framsynthet och tillförlitlighet.

4. Etablera ett flitigt brottsbekämpande team

Brottsbekämpande tjänstemän bör vara proaktiva och förutse potentiella brott med nästan perfekt precision. De ska inte alltid reagera utan samla in och övervaka information.

Regeringen ska inte kunna kompromissa med brottsbekämpande myndigheter på någon nivå.

5. Förbättra underrättelsetjänster

Att stärka underrättelsetjänsterna är ett annat sätt att bekämpa säkerhetsfrågor i Nigeria. Det kan åstadkommas genom att finansiera brottsbekämpande personals utbildning och förnödenheter. 

Det bör inkludera de som arbetar för Department of State Services (DSS) och National Intelligence Agency (NIA). 

En centraliserad underrättelseorganisation som kan samla in och granska data måste etableras. Regeringen bör också upprätta ett standardiserat datainsamlingssystem.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

 Intelligenta tjänster kan åstadkomma detta genom att skapa en central databas. Det kan också skapas genom att bygga ett datorsystem som kan lagra data från flera byråer.

6. Förbättra det straffrättsliga systemet

Regeringen måste se till att handläggningen avslutas tidigt genom att arbeta inom en tidsram. Ett tufft, rättvist och rättvist rättssystem är avgörande. Ingen brottsling ska inte slippa straff.

7. Ger enkel tillgång till utbildning och jobbmöjligheter

Alla utvecklingsland kräver utbildning för att utveckla landet ytterligare. Läroplanen på alla utbildningsnivåer behöver förändras. Våra utbildningsinstitutioner behöver också omorganiseras. 

Regeringen måste prioritera kompetensutveckling som en integrerad del av den akademiska läroplanen. Att öka möjligheterna för ungdomar att utbilda sig och få arbete är viktigt. 

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

Därför är investeringar i ungdomsprogram och tillhandahållande av tillgång till högkvalitativ utbildning och sysselsättningsmöjligheter relevanta. Dessutom skulle det göra det möjligt för ungdomar att göra värdefulla bidrag till samhället.

8. Ekonomiskt framsteg

Det finns utrymme för förbättringar i landets ekonomiska produktion. Detta kan regeringen uppnå genom att bygga en samhällsrelevant ekonomi.

Att skapa en ekonomisk struktur för affärsverksamhet och industriell tillväxt skulle också bidra till att skapa förvärvsarbete. 

Dessutom skulle förstklassiga utbildningsinstitutioner och tillgång till högkvalitativ hälsovård för befolkningen vara tillgänglig.

9. Det bör finnas allmänhetens medvetenhet om effektiva säkerhetsåtgärder.

Det är viktigt att öka allmänhetens kunskap om säkerhetsåtgärder och utbilda människor i att skydda sig själva. 

Statliga tjänstemän bör lägga mer kraft på att utveckla kampanjer för att informera människor om brottsligheten. 

Säkerhetsagenter bör också informera om vad de kan göra för att skydda sig i tider av fara. Det rekommenderas också att ge människor information om hur man rapporterar farliga aktiviteter.

annonser

FORTSÄTT LÄSA NEDAN

10. Utveckling av medborgare och infrastruktur

Delstatsregeringen måste dra fördel av de medel som ges till dem av den federala regeringen. De kan göra detta genom att finansiera hälsa, utbildning och sysselsättningsmöjligheter, särskilt för våra ungdomar.

En nationell utvecklingsplan måste omedelbart skapas som involverar alla regeringsnivåer. 

Slutsats

Frågan om otrygghet går inte att göra bort på en dag. Regeringen och alla andra säkerhetsorgan måste göra medvetna och effektiva ansträngningar för att minska landets otrygghet. 

Ett annat sätt att utrota otryggheten är genom att upprätthålla och upprätthålla lagen. Alla bör vara medvetna om vikten av att främja fred och följa lagen i samhället.


Sprid så fler får veta :)

Lämna en kommentar